ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ | ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ | Milk ice cream

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਮਾਰਚ 2019
#summer special recipes
milk ice cream
ingredients
1/2 litter ice cream
4 tbsp sugar
green cardamon powder
dry fruits powder
Thanking you,,,,,,
for more recipes please subscribe my channel
music: www.bensound.com

ਟਿੱਪਣੀਆਂ