મુંબઈ ના મહેમાન - Dhaval Domadiya - Baka Ni Bakula - Gujarati Comedy Video

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2018
Title : મુંબઈ ના મહેમાન
Cast : Dhaval Domadiya - Himanshu Jadav & Rimpal Nathwani
Writer & Director : Jay Paneri
Executive Producer : Yash Revar
Associate Director : Vikas Rajpopat
Associate Writer : Sunil Solanki
Editor : Himanshu Jadav
Cinematographer : Duriya Bloch
Creator : SJ Productions
Production Services : FILMONSO & Arthfull Movies Pvt. Ltd.
Background Score : Kishan Sheth
Creative Supervisor : Jay Sheth
Producer & Copyright : Sangeeta Media & Entertainment
For Business Inquiry : info@sangeetamedia.com
Like Comment Share Subscribe
PA-tv : - goo.gl/ETpx4L
Our Facebook Page :- goo.gl/YXkpE1
Our Twitter Page :- goo.gl/FYdgFZ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ